Απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Ιουλίου Βερν: (Ο δεκαπενταετής πλοίαρχος) - Γιώργος Μιχαήλ

This quote was added by georgemic
Εύκολα καταλαβαίνει κανείς γιατί προκάλεσε τόση συγκίνηση στο "Πίλγκριμ" η εμφάνιση του μαστοφόρου. Η φάλαινα που έπλεε μέσα στα κόκκινα νερά έμοιαζε τεράστια. Το να την πιάσουν και να συμπληρώσουν έτσι το φορτίο τους ήταν μεγάλος πειρασμός. Μπορούσαν ψαράδες ν' αφήσουν να τους ξεφύγει τέτοια ευκαιρία;

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
laphroaig_neat 83.67 98.7%
laphroaig_neat 83.41 99.0%
laphroaig_neat 80.87 97.7%
laphroaig_neat 73.71 97.7%
thanasissdr 68.91 98.4%
jorto574 67.51 91.8%
thanasissdr 67.35 96.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
user81275 33.21 94.4%
user81275 30.18 90.0%
xariklitsa 39.55 95.6%
huronhero 49.18 87.9%
makiss__ 52.14 99.3%
huronhero 43.99 90.6%
makiss__ 48.62 98.4%
makiss__ 41.23 96.5%