T. G. Masaryk

This quote was added by miya
Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím - je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
user66168 117.44 97.4%
versio 114.60 100%
pajiinka 87.31 100%
pajiinka 87.05 98.9%
m1ichal 70.12 96.3%
dagmar87 69.45 98.1%
m1ichal 67.95 97.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
m1ichal 62.62 95.1%
m1ichal 67.21 97.0%
m1ichal 57.98 94.2%
m1ichal 62.79 95.3%
m1ichal 67.63 95.6%
m1ichal 67.95 97.8%
m1ichal 66.60 97.8%
m1ichal 62.64 96.3%