T. G. Masaryk

This quote was added by miya
Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím - je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život.

Train on this quote


Rate this quote:
2.9 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user66168 117.44 97.4%
versio 114.60 100%
pajiinka 87.31 100%
pajiinka 87.05 98.9%
dagmar87 69.45 98.1%
linuxtardis 66.85 98.1%
linuxtardis 62.29 96.0%
filli01 61.00 96.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
user66168 117.44 97.4%
nianeth 39.41 95.3%
nianeth 44.77 98.5%
nianeth 44.46 96.7%
nianeth 44.08 95.6%
nianeth 38.66 94.9%
nianeth 41.00 95.3%
nianeth 37.10 94.2%