Výchova v době blahobytu

This quote was added by miya
Škola, jak ji známe, už se do moderního světa nehodí. Je bytostně srostlá s hodnotami, jako je respekt k formálním autoritám, kázeň a plnění povinností. Ty ale z blahobytných společností každým rokem víc a víc mizí. Lidé jsou stále bezstarostnější, méně ochotní konat pod vnějším tlakem nebo přizpůsobit se celku. Má se ale škola za každou cenu pokusit následovat překotný společenský vývoj, nebo jít proti proudu?

Train on this quote


Rate this quote:
3.5 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
user66168 143.29 99.8%
user66168 125.26 98.1%
halloweenjack 78.63 98.1%
michal 77.01 98.3%
michal 76.55 96.7%
halloweenjack 74.52 96.5%
dandywine1 74.05 95.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
m1ichal 60.35 93.5%
m1ichal 70.72 96.5%
m1ichal 65.30 94.5%
m1ichal 58.89 92.7%
m1ichal 64.03 95.0%
m1ichal 65.47 93.9%
m1ichal 56.63 90.0%
m1ichal 54.43 90.9%