Výchova v době blahobytu

This quote was added by miya
Škola, jak ji známe, už se do moderního světa nehodí. Je bytostně srostlá s hodnotami, jako je respekt k formálním autoritám, kázeň a plnění povinností. Ty ale z blahobytných společností každým rokem víc a víc mizí. Lidé jsou stále bezstarostnější, méně ochotní konat pod vnějším tlakem nebo přizpůsobit se celku. Má se ale škola za každou cenu pokusit následovat překotný společenský vývoj, nebo jít proti proudu?

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
user66168 143.29 99.8%
user66168 125.26 98.1%
michal 77.01 98.3%
michal 76.55 96.7%
dandywine1 74.05 95.6%
dandywine1 72.38 96.7%
h3nza3 72.38 95.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
michal 77.01 98.3%
michal 76.55 96.7%
user66168 143.29 99.8%
user66168 125.26 98.1%
user548717 51.31 93.5%
nianeth 45.64 96.1%
nianeth 39.20 93.9%