Αριστοτέλης Πολιτικά - Αριστοτέλης

This quote was added by user36669
Αυτοί που θεωρούν ότι η αρετή είναι η καλή κατάσταση της ψυχής και οι καλές πράξεις, ή κάτι παρόμοιο, εξαπατούν τον εαυτό τους. Πολύ πιο σωστά μιλούν όσοι απαριθμούν τις αρετές όπως ο Γοργίας. Έτσι, σύμφωνα με αυτά που λέει ο ποιητής για τη γυναίκα, πρέπει να πιστέψουμε πως το ίδιο ισχύει για όλους: ότι δηλαδή "η σιωπή αποτελεί κόσμημα για την γυναίκα", αλλά αυτό δεν ισχύει για τους άντρες.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
laphroaig_neat 83.46 98.5%
laphroaig_neat 80.43 97.5%
jorto574 77.02 97.0%
thanasissdr 64.30 97.7%
jimrp 63.17 98.7%
vspuppy 62.45 96.3%
vspuppy 61.35 92.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
user83772 42.73 93.8%
user81275 31.34 92.9%
user81275 36.11 91.7%
jimrp 63.17 98.7%
vspuppy 53.30 88.6%
user83334 48.07 92.3%
jorto574 77.02 97.0%
vspuppy 51.86 89.8%