Απόφθεγμα - Τέρι Πράτσετ

This quote was added by user36669
Νομίζω πως το βασικό πρόβλημα είναι ότι προσπαθούμε να κατανοήσουμε τις θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας του Σύμπαντος μέσω μιας γλώσσας που έχει σχεδιαστεί για να λέμε ο ένας στον άλλο πότε είναι φρέσκο ένα φρούτο.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
laphroaig_neat 80.21 97.2%
thanasissdr 71.05 97.6%
migka 70.10 96.4%
thanasissdr 69.25 97.6%
thanasissdr 67.46 98.1%
keici 66.96 96.2%
thanasissdr 65.10 90.4%
virgo23 64.84 99.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
satm 31.70 91.4%
satm 29.76 90.2%
satm 30.80 93.4%
satm 25.77 88.7%
satm 31.42 91.4%
satm 27.09 89.5%
user566407 36.62 94.2%
evolution 30.57 91.4%