Απόφθεγμα - Τέρι Πράτσετ

This quote was added by user36669
Νομίζω πως το βασικό πρόβλημα είναι ότι προσπαθούμε να κατανοήσουμε τις θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας του Σύμπαντος μέσω μιας γλώσσας που έχει σχεδιαστεί για να λέμε ο ένας στον άλλο πότε είναι φρέσκο ένα φρούτο.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
laphroaig_neat 80.21 97.2%
thanasissdr 71.05 97.6%
migka 70.10 96.4%
thanasissdr 69.25 97.6%
thanasissdr 67.46 98.1%
keici 66.96 96.2%
thanasissdr 65.10 90.4%
virgo23 64.84 99.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
user566407 45.60 95.9%
user566407 36.39 91.8%
satm 35.97 90.6%
user566407 40.64 92.3%
user566407 43.00 94.6%
user566407 41.15 97.2%
user566407 39.54 90.2%
user566407 42.50 95.5%