Απόφθεγμα - Τέρι Πράτσετ

This quote was added by user36669
Νομίζω πως το βασικό πρόβλημα είναι ότι προσπαθούμε να κατανοήσουμε τις θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας του Σύμπαντος μέσω μιας γλώσσας που έχει σχεδιαστεί για να λέμε ο ένας στον άλλο πότε είναι φρέσκο ένα φρούτο.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
laphroaig_neat 80.21 97.2%
btg1996 73.42 94.2%
thanasissdr 71.05 97.6%
migka 70.10 96.4%
vspuppy 70.04 95.9%
thanasissdr 69.25 97.6%
thanasissdr 67.46 98.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
vspuppy 53.63 84.1%
user84901 49.42 94.2%
user84901 51.25 93.8%
vspuppy 51.90 86.2%
user81275 45.30 97.7%
user81275 46.68 95.1%
user84901 42.04 89.8%
user84901 43.90 95.5%