Απόφθεγμα - Wernher von Braun

This quote was added by user36669
Ο ήλιος μας είναι ένα από τα 100 δισεκατομμύρια αστέρια στο γαλαξία μας. Ο γαλαξίας μας είναι ένας από τους δισεκατομμύρια γαλαξίες στο σύμπαν. Θα ήταν πολύ τολμηρό να υποθέσουμε ότι είμαστε τα μόνα έμβια όντα σ' αυτήν την τεράστια απεραντοσύνη.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
laphroaig_neat 93.54 98.4%
laphroaig_neat 87.80 99.2%
laphroaig_neat 87.22 98.4%
laphroaig_neat 79.89 95.9%
jimrp 74.73 99.6%
thanasissdr 72.79 98.8%
iagerogiannis 72.49 96.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
user235141 33.60 88.8%
jorjio8989 47.28 90.1%
user566407 50.94 90.1%
jorjio8989 46.57 91.8%
user566407 56.07 96.1%
user566407 50.12 94.2%
jorjio8989 48.26 91.1%
ssteiiaa 53.88 93.9%