Ur Gösta Berlings saga - Selma Lagerlöf

This quote was added by user39241
Jaså, han vill dö, jaså, han vill det! Jag skulle inte undra på stort på det, om det vore så, att han levde! Se en så utmagrad kropp och sådana matlösa lemmar och sådana matta ögon, och han menar, att han har något kvar att döda! Tror han, att det är tvungen sak att ligga stel och styv, inspikad under ett kistlock, för att vara död? Tror han inte jag står här och ser hur död han är, Gösta Berling?

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 8 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
eriknaslund 105.95 97.3%
eriknaslund 105.15 97.3%
mafuso 100.84 98.0%
eindor 100.83 95.5%
eriknaslund 97.57 93.9%
mafuso 97.17 99.5%
mafuso 96.58 95.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
mafuso 96.58 95.2%
mafuso 95.43 97.3%
mafuso 95.24 97.1%
mafuso 100.84 98.0%
mafuso 90.23 96.6%
mafuso 84.36 94.6%
mafuso 94.30 96.2%
mafuso 80.27 94.6%