De boogschutter - Machiavelli

This quote was added by r_jongeling
En hij kan het beste te werk gaan zoals bekwame boogschutters, die wanneer ze het doel dat ze willen raken te ver weg achten, omdat ze weten wat de kracht van hun boog is, het mikpunt veel hoger nemen dan het doelwit, niet om met hun pijl zo hoog te komen, maar om met behulp van dat hoge mikpunt hun doel te kunnen bereiken.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 16 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
user590498 132.67 99.1%
user590498 131.23 97.9%
user590498 129.88 99.4%
user590498 120.30 99.4%
user590498 119.70 97.3%
swagmaster420x 118.95 100%
tupacshakur 113.55 97.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
user84257 22.61 95.6%
js14y042 67.92 95.3%
user657340 52.00 92.6%
turris 37.22 97.6%
909rat 45.17 86.2%
gosugoyangi 63.32 96.4%
909rat 49.41 91.3%
ferryfast 92.30 94.5%