Ασκητική - Νίκος Καζαντζάκης

This quote was added by user34430
Ερχόμαστε από μια σκοτεινή άβυσσο, καταλήγουμε σε μια σκοτεινή άβυσσο. Το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε Ζωή. Ευτύς ως γεννηθούμε, αρχίζει και η επιστροφή, ταυτόχρονα το ξεκίνημα κι ο γυρισμός. Κάθε στιγμή πεθαίνουμε.

Train on this quote


Rate this quote:
3.9 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
laphroaig_neat 84.27 99.5%
laphroaig_neat 82.10 99.1%
laphroaig_neat 71.27 96.8%
konstantinos 67.39 90.9%
thanasissdr 66.30 98.6%
laphroaig_neat 65.45 96.8%
user57617 64.99 98.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
vspuppy 55.07 93.7%
vspuppy 57.94 94.8%
vspuppy 48.60 85.3%
vspuppy 55.85 91.6%
vspuppy 55.18 91.3%
vspuppy 54.63 96.9%
user81275 38.32 96.9%
user81275 37.71 94.8%