Ασκητική - Νίκος Καζαντζάκης

This quote was added by user34430
Ερχόμαστε από μια σκοτεινή άβυσσο, καταλήγουμε σε μια σκοτεινή άβυσσο. Το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε Ζωή. Ευτύς ως γεννηθούμε, αρχίζει και η επιστροφή, ταυτόχρονα το ξεκίνημα κι ο γυρισμός. Κάθε στιγμή πεθαίνουμε.

Train on this quote


Rate this quote:
3.9 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
laphroaig_neat 84.27 99.5%
laphroaig_neat 82.10 99.1%
laphroaig_neat 71.27 96.8%
konstantinos 67.39 90.9%
thanasissdr 66.30 98.6%
laphroaig_neat 65.45 96.8%
user57617 64.99 98.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
dimkoul2005 29.12 91.3%
dimkoul2005 26.11 90.8%
user84901 49.98 95.2%
user84901 54.30 97.3%
user413238 34.84 94.4%
user413238 37.29 98.2%
vspuppy 61.25 93.2%
vspuppy 51.11 87.2%