1Q84 - Haruki Murakami

This quote was added by danielowa93
Czas może się posuwać, przybierając nieregularne kształty. Sam w sobie jest z natury równomierny, ale kiedy zostaje zużyty, zmienia się w coś nieregularnego.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 17 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
tluszcz 104.01 100%
t0mekju1ce 97.20 98.7%
michal6271 96.28 100%
t0mekju1ce 95.98 97.5%
mkrzempek 94.99 100%
t0mekju1ce 94.91 100%
t0mekju1ce 93.95 100%

Recently for

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 88.81 98.1%
existhyper 29.40 77.7%
livingpharaoh 35.57 95.2%
livingpharaoh 32.83 95.2%
t0mekju1ce 94.91 100%
t0mekju1ce 84.82 98.7%
bodzio 55.39 96.9%
t0mekju1ce 95.98 97.5%