1Q84 - Haruki Murakami

This quote was added by danielowa93
Czas może się posuwać, przybierając nieregularne kształty. Sam w sobie jest z natury równomierny, ale kiedy zostaje zużyty, zmienia się w coś nieregularnego.

Train on this quote


Rate this quote:
4.4 out of 5 based on 13 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
tluszcz 104.01 100%
mkrzempek 94.99 100%
montezuma 93.09 99.4%
c0il 91.05 96.9%
mkrzempek 90.90 100%
montezuma 90.52 98.1%
mkrzempek 90.49 100%

Recently for

Name WPM Accuracy
kambul 45.74 88.2%
user86073 49.24 94.0%
luqa007 46.99 97.5%
mdziecielski 59.61 96.9%
koochan 65.57 96.3%
greketrotny 72.79 98.1%
adr8688 68.83 97.5%
adr8688 68.17 98.7%