V Orient baru - Kristián

This quote was added by lophophorawilliamsii
Byla tropická noc. Palmy šuměly, moře zpívalo svou ukolébávající píseň, cikády toužily po svém bledém milenci měsíci a noc voněla skořicí a kávou. Nad tím vším vznášel se tichý nápěv mosleminovy písně ze vzdáleného minaretu...

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
user66168 140.76 99.6%
user66168 130.89 99.6%
user66168 126.75 98.3%
user66168 123.07 97.8%
user66168 121.30 97.4%
user66168 120.69 95.8%
user66168 105.26 93.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
m1ichal 70.10 96.6%
m1ichal 63.35 95.8%
m1ichal 58.86 92.9%
m1ichal 69.55 97.0%
m1ichal 69.66 95.8%
m1ichal 60.02 95.0%
m1ichal 66.84 97.0%
m1ichal 60.63 93.4%