noname

This quote was added by miya
Praxe Praktické počítání vás čeká na cvikách. Zde jsou k dispozici zadání cvičení i s výsledky. V nich je hned v úvodu shrnuto, co z teorie máte znát. Zadání obsahují více příkladů, než se stihne na cvičení probrat. (Příklady doporučené k probrání jsou vyznačeny slovem cvičení.) Doporučuji tedy, abyste si zbylé příklady vyřešili za domácí úkol. Pečlivě vyřešené nebo alespoň promyšlené příklady jsme cvičící i já ochotni kontrolovat.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
dandywine1 66.68 96.0%
user70687 64.73 97.3%
h3nza3 63.89 92.4%
user70687 62.47 99.1%
minacz 61.53 97.5%
boltkey 57.06 93.8%
user70687 52.69 95.2%
user54901 52.68 92.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
h3nza3 63.89 92.4%
user54901 52.68 92.8%
kkklara 44.23 97.1%
takeon 18.08 91.0%
honzuvtata 39.94 95.8%
user54901 35.30 92.2%
user70687 62.47 99.1%
yhittecz 50.34 95.8%