Bob Dylan a ideogram - Jakub Guziur

This quote was added by miya
Dylan se z obdivu k avantgardnímu umění, a to nikoli pouze dílu angloamerických modernistů, jehož znalost mu na přelomu 50. a 60. let 20. století zprostředkovali beatnici, vyznal mnohokrát. V rozhovoru s americkým kritikem, scenáristou a režisérem Cameronem Crowem, který je součástí komentované kompilace Dylanových písní Biograph (1985), prohlásil:.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
2 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
user51818 40.45 98.3%
user51296 31.73 94.3%
user50410 30.13 98.6%
zajicekpe 28.88 94.6%
zdendys89 26.12 94.6%
zdendys89 22.70 91.5%
stealthwade88 22.32 93.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
stealthwade88 22.32 93.2%
stealthwade88 17.76 90.3%
user51818 40.45 98.3%
user51296 31.73 94.3%
zajicekpe 28.88 94.6%
user50410 30.13 98.6%
zdendys89 22.70 91.5%