Autoportret într-o oglindă spartă - Nichita Stănescu

This quote was added by user65
Sfânt în om este sentimentul. El este în om și în afara lui în același timp. Sentimentul este hrana cu care el satură foamea secundelor pe care le are de trăit. Este un fel de nutreț interior pentru un cal încă și mai interior. Un fel de gură locuind în centrul unei pâini. Un ierbivor interior ierbii.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
hodor_1234 97.28 99.0%
hodor_1234 88.82 96.2%
muchinchai 72.79 97.7%
muchinchai 72.04 98.1%
muchinchai 72.02 97.1%
muchinchai 71.48 96.2%
muchinchai 71.09 95.9%
ciradu 70.90 98.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
muchinchai 71.48 96.2%
muchinchai 71.09 95.9%
muchinchai 70.58 97.1%
muchinchai 72.79 97.7%
muchinchai 70.28 98.4%
muchinchai 69.90 94.4%
muchinchai 63.51 96.2%
muchinchai 67.39 95.6%