Malý princ - Antoine de Saint-Exupéry

This quote was added by user50410
Dospělý si potrpí na číslice. Když jim vypravujete o novém příteli, nikdy se vás nezeptají na věci podstatné. Nikdy vám neřeknou: "Jaký má hlas? Které jsou jeho oblíbené hry?" Místo toho se zeptají: "Jak je starý? Kolik má bratrů? Kolik váží? Kolik vydělává jeho otec?" Teprve potom myslí, že ho znají.

Train on this quote


Rate this quote:
2.9 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user66168 117.96 98.7%
user66168 96.66 96.2%
v1ceversa 73.35 98.7%
h3nza3 69.30 95.3%
mrannix99 69.05 89.6%
user70139 66.59 96.4%
h3nza3 65.39 96.8%
h3nza3 65.03 93.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
user66168 117.96 98.7%
user66168 96.66 96.2%
nianeth 32.69 92.9%
nianeth 26.10 90.7%
nianeth 24.29 87.5%
nianeth 25.32 84.9%
kubasojd 17.03 87.3%
kubasojd 32.27 91.0%