Sf. Serafim de Sarov

This quote was added by lazarsaineanu
M-a copleșit o lumină orbitoare asemănătoare unei raze de soare. Când mi-am întors ochii către această lumină nespus de frumoasă, l-am văzut pe Domnul nostru Iisus Hristos în slava sa, având înfățișarea unui fiu al omului, înconjurat de oștile cerești: îngeri, arhangheli, heruvimi și serafimi. Cât despre mine, am primit o binecuvântare specială.

Train on this quote


Rate this quote:
2.9 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
hodor_1234 83.84 96.4%
hodor_1234 83.21 96.1%
alffy 77.07 94.8%
muchinchai 75.92 98.0%
muchinchai 75.68 99.1%
muchinchai 75.60 98.6%
muchinchai 74.88 98.0%
muchinchai 74.82 98.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
user899894 38.94 83.3%
alffy 77.07 94.8%
muchinchai 74.82 98.3%
muchinchai 75.68 99.1%
muchinchai 74.40 99.1%
muchinchai 65.53 96.7%
muchinchai 72.16 99.1%
muchinchai 74.88 98.0%