Nicolae Ceaușescu

This quote was added by lazarsaineanu
Nu poate exista egalitate acolo unde există asuprire, unde există înapoiere economică. - Arta și literatura sunt chemate să dea expresie activității tumultuoase desfășurate de poporul român în toate domeniile de activitate, să înfățișeze marile realizări, entuziasmul, optimismul și hotărârea de a merge neabătut înainte.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
yierstem 100.89 96.4%
yierstem 90.80 93.9%
yierstem 89.33 92.9%
yierstem 87.25 95.6%
muchinchai 78.07 99.1%
muchinchai 78.05 98.5%
muchinchai 76.70 99.1%
muchinchai 75.94 99.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
rotalex 54.30 91.7%
yierstem 89.33 92.9%
yierstem 90.80 93.9%
yierstem 87.25 95.6%
yierstem 100.89 96.4%
yierstem 68.08 85.6%
sixesburn 56.89 91.2%
manuelnacre 48.03 94.5%