Erich Maria Remarque

This quote was added by locky
Miluji tě a vím, že v životě nebudu nikoho tak milovat, protože už nikdy nebudu takový, jako v tuto chvíli, jež mizí, zatímco já o ní mluvím a kterou nemohu zadržet ani za cenu svého života.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user66168 154.84 99.0%
user66168 153.87 100%
user66168 143.76 99.0%
user66168 142.42 99.5%
user66168 140.16 99.0%
user66168 114.13 91.4%
michal 90.71 96.9%
h3nza3 87.71 96.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
user961856 45.70 84.1%
michal 90.71 96.9%
serg.ppz 31.96 91.4%
user66168 114.13 91.4%
komkowvlad 17.16 89.2%
user961856 38.38 84.8%
user548717 47.74 86.8%
user548717 54.25 93.6%