Erich Maria Remarque

This quote was added by locky
Miluji tě a vím, že v životě nebudu nikoho tak milovat, protože už nikdy nebudu takový, jako v tuto chvíli, jež mizí, zatímco já o ní mluvím a kterou nemohu zadržet ani za cenu svého života.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user66168 154.84 99.0%
user66168 153.87 100%
user66168 143.76 99.0%
user66168 142.42 99.5%
user66168 140.16 99.0%
user66168 114.13 91.4%
halloweenjack 90.97 98.4%
michal 90.71 96.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
filipsramek 36.48 95.5%
koochan 71.16 98.4%
koochan 68.81 96.9%
fina42 55.52 91.8%
buzna 75.85 100%
user797644 59.16 95%
user797644 50.81 91.3%
egst 52.23 90.5%