Bruce Lee

This quote was added by locky
Život je stále plynoucí proces, v jehož průběhu se vždy objeví nějaké nepříjemné věci - mohou zanechat jizvu, ale život přece plyne, a pokud se zastaví, zvětrá stejně jako voda. Jdi statečně kupředu, můj příteli, protože každá zkušenost je lekcí.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user66168 139.79 97.2%
oxyd 101.07 95.4%
mrannix99 95.99 96.1%
michal 79.34 96.5%
dandywine1 79.05 97.2%
dandywine1 77.09 95.0%
boltkey 75.02 97.6%
dandywine1 73.00 95.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
michal 79.34 96.5%
user66168 139.79 97.2%
oxyd 101.07 95.4%
user548717 55.87 93.9%
user548717 52.57 94.3%
nianeth 38.36 95.7%
nianeth 41.83 98.4%
nianeth 42.03 96.1%