Liftarens guide till galaxen - Douglas Adams

This quote was added by kongzi
Denna planet har - eller rättare sagt hade - ett problem, nämligen följande: dom flesta av dess innevånare var olyckliga större delen av sin tid. Många lösningar på detta problem blev föreslagna, men de handlade på ett eller annat sätt om cirkulationen av små gröna papperslappar, vilket var märkligt eftersom det på det hela taget inte var dom små gröna papperslapparna som var olyckliga.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 8 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eriknaslund 101.73 96.5%
mafuso 99.32 97.7%
mafuso 98.48 97.5%
eindor 97.16 94.2%
mafuso 96.65 97.7%
mafuso 95.27 97.8%
mafuso 94.11 98.7%
mafuso 93.92 97.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
onos 69.45 100%
yomakru 24.59 94.2%
yomakru 20.88 92.6%
frankfrallannilsson 93.00 96.8%
frankfrallannilsson 84.74 96.3%
user87157 17.60 89.7%
hobben 30.27 90.5%
frankfrallannilsson 91.92 96.1%