Grallimmatik - Tage Danielsson

This quote was added by mangero
En ovan struntpratare kan lämpligen börja öva sig på barn. Det är lättast. Vill man göra sina barn till duktiga struntpratare bör man börja säga dumheter till dem så tidigt som möjligt. Det kan de ha glädje av hela livet. Det skall börjas i tid det som tokigt skall bli.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
manipeaci 99.93 96.8%
mafuso 98.78 97.1%
mafuso 97.59 96.8%
mafuso 96.14 98.2%
mafuso 94.74 96.4%
mafuso 94.19 95.8%
centilong 93.75 99.3%
mafuso 93.37 97.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
yomakru 27.89 93.4%
yomakru 26.12 96.4%
marlene12 28.32 94.7%
frankfrallannilsson 90.90 97.5%
frankfrallannilsson 92.73 96.1%
dwin 74.67 90.9%
mafuso 84.38 91.2%
onos 59.36 100%