Grallimmatik - Tage Danielsson

This quote was added by mangero
En ovan struntpratare kan lämpligen börja öva sig på barn. Det är lättast. Vill man göra sina barn till duktiga struntpratare bör man börja säga dumheter till dem så tidigt som möjligt. Det kan de ha glädje av hela livet. Det skall börjas i tid det som tokigt skall bli.

Train on this quote


Rate this quote:
4.1 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mafuso 113.29 100%
mafuso 110.58 97.8%
mafuso 108.72 98.2%
mafuso 106.93 96.4%
mafuso 105.54 96.8%
mafuso 101.89 97.8%
mafuso 101.25 98.5%
mafuso 100.62 96.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
romek 71.56 96.1%
romek 74.61 96.1%
romek 65.25 96.1%
illuminanze 27.80 86.0%
mafuso 90.76 96.4%
mafuso 113.29 100%
mafuso 98.48 100%
mafuso 97.30 97.1%