Grallimmatik - Tage Danielsson

This quote was added by mangero
En ovan struntpratare kan lämpligen börja öva sig på barn. Det är lättast. Vill man göra sina barn till duktiga struntpratare bör man börja säga dumheter till dem så tidigt som möjligt. Det kan de ha glädje av hela livet. Det skall börjas i tid det som tokigt skall bli.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
manipeaci 99.93 96.8%
mafuso 97.59 96.8%
mafuso 94.74 96.4%
centilong 93.75 99.3%
centilong 91.77 97.8%
centilong 90.54 99.6%
centilong 89.58 97.8%
centilong 89.49 98.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
mafuso 97.59 96.8%
mafuso 82.44 90.6%
mafuso 84.16 92.8%
mafuso 94.74 96.4%
mafuso 86.63 97.5%
mafuso 86.86 96.1%
medsekr13 23.57 87.9%
hallonoid 52.56 99.3%