Το σκουλήκι - Χαβιέρ Τομέο

This quote was added by koffeejohn
Κι εσύ; Ποιος είσαι εσύ; ρωτάω το μικροσκοπικό πλάσμα, που ανακαλύπτω στα πόδια μου. Είμαι το σκουλήκι, μου αποκρίνεται. Ένα αργό κι αργοκίνητο ζωάκι. Ανασαίνω από το δέρμα μου κι ο πεπτικός μου σωλήνας διατρέχει ολόκληρο το σώμα μου. Η μητέρα μου μου είπε όταν γεννήθηκα: Μη σκας, Φρειδερίκο. Ούτε έξυπνος είσαι, ούτε ωραίος. Δεν έχεις φτερά. Ούτε καν πόδια δεν έχεις. Έρποντας όμως μπορείς να φτάσεις παντού.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
laphroaig_neat 82.38 98.1%
laphroaig_neat 71.78 97.9%
thanasissdr 64.03 89.4%
user390593 62.16 96.0%
thanasissdr 59.49 95.9%
kosa 59.21 93.3%
user390593 58.26 93.8%
user57617 53.87 93.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
satm 30.67 87.1%
satm 28.99 90.1%
user566407 41.60 96.9%
satm 26.59 91.1%
user566407 35.14 92.4%
user566407 37.59 94.5%
user566407 37.57 94.5%
user566407 38.11 96.2%