Robinson Crusoe - Daniel Defoe

This quote was added by mangero
Så snart regnet var över och vädret började stadga sig, omkring mitten av november, gjorde jag ett besök vid lusthuset, där allt var i samma skick som jag hade lämnat det. Men den dubbla inhägnaden som jag hade gjort var inte bara hel och oskadad, utan alla störarna hade slagit rot och skjutit långa skott, lika stora som pilträd vanligen gör första året sedan de är toppade. Jag blev förvånad och mycket glad när jag såg de unga träden växa.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
rewlz 107.76 99.6%
rewlz 102.35 98.2%
mafuso 101.64 99.6%
eriknaslund 99.09 95.3%
eriknaslund 98.20 95.9%
mafuso 97.18 97.6%
spoomer 97.18 95.9%
mafuso 96.13 97.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
mafuso 96.13 97.4%
mafuso 101.64 99.6%
mafuso 95.61 97.8%
mafuso 90.56 95.7%
mellanfil 34.19 93.5%
mafuso 84.65 94.3%
missfaxe 79.33 98.4%
mafuso 97.18 97.6%