Robinson Crusoe - Daniel Defoe

This quote was added by mangero
Så snart regnet var över och vädret började stadga sig, omkring mitten av november, gjorde jag ett besök vid lusthuset, där allt var i samma skick som jag hade lämnat det. Men den dubbla inhägnaden som jag hade gjort var inte bara hel och oskadad, utan alla störarna hade slagit rot och skjutit långa skott, lika stora som pilträd vanligen gör första året sedan de är toppade. Jag blev förvånad och mycket glad när jag såg de unga träden växa.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
rewlz 107.76 99.6%
rewlz 102.35 98.2%
eriknaslund 99.09 95.3%
eriknaslund 98.20 95.9%
spoomer 97.18 95.9%
spoomer 96.11 95.3%
eriknaslund 95.45 96.1%
stajlarn 87.17 97.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
hellion 51.28 96.5%
hitman08 38.73 95.3%
hitman08 33.83 91.7%
vanos 36.81 89.1%
mjm 42.51 98.2%
alienthea 32.46 93.3%
tobo 39.88 79.7%
tobo 50.01 88.8%