Sztuka planowania - Dominique Loreau

This quote was added by user55182
Dlaczego właśnie listy? Wszyscy potrzebujemy list. Nawet jeśli nie jesteśmy tego świadomi, nasza własna istota jest kolekcją list, a to z uwagi na naszą nieuniknioną przynależność do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 12 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 90.90 97.8%
smolin 89.50 97.8%
t0mekju1ce 88.64 99.6%
tluszcz 87.77 96.6%
mkrzempek 86.77 98.3%
panmaciek 86.12 99.1%
duszeks 85.95 98.3%
michal6271 83.66 98.3%
g.galileo 79.72 96.6%
rejent 78.47 97.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
ironherald 73.58 97.0%
g.galileo 79.72 96.6%
ironherald 72.05 94.2%
ironherald 69.81 95.0%
user508798 56.36 91.9%
user508798 56.42 95.8%
ironherald 58.31 93.8%
user232745 43.34 93.8%