Sztuka planowania - Dominique Loreau

This quote was added by user55182
Dlaczego właśnie listy? Wszyscy potrzebujemy list. Nawet jeśli nie jesteśmy tego świadomi, nasza własna istota jest kolekcją list, a to z uwagi na naszą nieuniknioną przynależność do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 10 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 90.90 97.8%
smolin 89.50 97.8%
montezuma 88.82 99.6%
smolin 87.98 95.8%
tluszcz 87.77 96.6%
montezuma 87.21 99.6%
mkrzempek 86.77 98.3%
montezuma 86.30 99.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
user248975 57.51 90.8%
luki308 44.46 85.7%
luki308 49.68 91.9%
krzysiekh 53.64 96.6%
krzysiekh 51.11 98.3%
mamacalledmejames 60.96 92.6%
euterp 48.58 91.5%
mamacalledmejames 55.20 90.0%