Pozwalają nam funkcjonować w życiu - Dominique Loreau

This quote was added by user55182
Często pozwalają nam one właściwie "funkcjonować" w życiu. Jednak nie znajdują należnego im miejsca pośród zapisków, które przechowujemy, ani uznania, na jakie zasługują. A przecież pomagają nam zachować kontrolę nad naszym życiem, zaoszczędzić czas, uniknąć zapominania, pomyłek, stresu itp.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 9 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 85.27 99.7%
montezuma 79.94 98.6%
montezuma 77.67 100%
tluszcz 76.79 92.1%
bayaz 76.24 96.4%
montezuma 74.26 94.8%
montezuma 73.28 99.3%
montezuma 73.28 98.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
krzysiekh 59.94 98.6%
krzysiekh 52.10 98.7%
florek 45.58 93.3%
gryzus24 71.23 93.3%
gryzus24 65.20 94.2%
krzysiekh 50.53 98.0%
krzysiekh 50.80 95.4%
krzysiekh 48.27 97.0%