Pozwalają nam funkcjonować w życiu - Dominique Loreau

This quote was added by user55182
Często pozwalają nam one właściwie "funkcjonować" w życiu. Jednak nie znajdują należnego im miejsca pośród zapisków, które przechowujemy, ani uznania, na jakie zasługują. A przecież pomagają nam zachować kontrolę nad naszym życiem, zaoszczędzić czas, uniknąć zapominania, pomyłek, stresu itp.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 9 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 79.94 98.6%
tluszcz 76.79 92.1%
bayaz 76.24 96.4%
montezuma 74.26 94.8%
montezuma 73.28 98.6%
bayaz 71.35 98.0%
aniakotek 70.93 95.4%
bayaz 70.76 95.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
user802950 45.40 91.0%
slvco 34.70 91.8%
luqa007 51.91 97.7%
luqa007 52.43 91.0%
luqa007 29.85 94.5%
luqa007 52.87 96.4%
user380322 45.20 92.7%
user380322 51.85 98.3%