Przypadki i przyczyny - Daniel Kahneman

This quote was added by user55182
Maszyneria skojarzeniowa doszukuje się przyczyn. Trudność związana z prawidłowościami statystycznymi bierze się stąd, że takie prawidłowości wymagają innego podejścia. Zamiast skupiać się na tym, jak doszło do konkretnego zdarzenia, w podejściu statystycznym pytamy, co mogło się wydarzyć innego. Nie istnieje żaden szczególny powód, dla którego stało się to, co się stało - po prostu dane wydarzenie zostało wybrane losowo spośród możliwych opcji.

Train on this quote


Rate this quote:
4.2 out of 5 based on 9 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
z0miren 94.31 96.0%
c0il 86.86 95.5%
montezuma 83.55 96.3%
mkrzempek 82.21 97.6%
montezuma 81.98 98.0%
mkrzempek 81.88 98.7%
mkrzempek 80.04 95.9%
montezuma 79.55 98.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
kamil0301 55.16 94.9%
pl2137 53.25 95.7%
shinygarlic 53.76 91.8%
pl2137 43.78 94.7%
pl2137 39.02 96.6%
bestibe 39.62 88.4%
pl2137 29.80 93.5%
bestibe 34.88 90.4%