Przypadki i przyczyny - Daniel Kahneman

This quote was added by user55182
Maszyneria skojarzeniowa doszukuje się przyczyn. Trudność związana z prawidłowościami statystycznymi bierze się stąd, że takie prawidłowości wymagają innego podejścia. Zamiast skupiać się na tym, jak doszło do konkretnego zdarzenia, w podejściu statystycznym pytamy, co mogło się wydarzyć innego. Nie istnieje żaden szczególny powód, dla którego stało się to, co się stało - po prostu dane wydarzenie zostało wybrane losowo spośród możliwych opcji.

Train on this quote


Rate this quote:
4.2 out of 5 based on 9 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
z0miren 94.31 96.0%
c0il 86.86 95.5%
montezuma 83.55 96.3%
mkrzempek 82.21 97.6%
montezuma 81.98 98.0%
mkrzempek 81.88 98.7%
mkrzempek 80.04 95.9%
montezuma 79.55 98.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
grzebo 43.13 97.6%
ardis 64.60 95.9%
sweak 43.09 95.7%
bartek_nd 39.45 93.5%
xkali 69.34 99.3%
user654925 48.63 91.6%
xkali 67.86 95.5%
user88969 52.78 88.5%