Przypadki i przyczyny 2 - Danie Kahneman

This quote was added by user55182
Kiedy stajemy przed koniecznością oceny przypadkowości zdarzeń autentycznie losowych, skłonność do myślenia przyczynowo-skutkowego naraża nas na poważne błędy. Weźmy płeć sześciorga dzieci, które kolejno rodzą się w jednym szpitalu. Kolejność narodzin chłopców (C) i dziewczynek (D) będzie oczywiście przypadkowa - poszczególne zdarzenia są od siebie niezależne, a płeć chłopców i dziewczynek urodzonych w ostatnich godzinach w żaden sposób nie wpływa na płeć kolejnego noworodka.

Train on this quote


Rate this quote:
3.5 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 87.97 99.8%
mkrzempek 79.92 98.0%
montezuma 79.63 98.0%
montezuma 79.30 97.8%
montezuma 79.05 98.6%
montezuma 77.16 98.4%
montezuma 77.16 96.2%
mkrzempek 76.54 99.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
krzysiekh 53.13 98.4%
mamacalledmejames 59.41 94.5%
mr-kamyk 18.76 98.0%
user654925 41.27 93.4%
baller_69_ 43.59 90.2%
adr8688 41.61 95.8%
user83229 56.29 90.2%
user394605 54.36 91.7%