Przypadki i przyczyny 2 - Danie Kahneman

This quote was added by user55182
Kiedy stajemy przed koniecznością oceny przypadkowości zdarzeń autentycznie losowych, skłonność do myślenia przyczynowo-skutkowego naraża nas na poważne błędy. Weźmy płeć sześciorga dzieci, które kolejno rodzą się w jednym szpitalu. Kolejność narodzin chłopców (C) i dziewczynek (D) będzie oczywiście przypadkowa - poszczególne zdarzenia są od siebie niezależne, a płeć chłopców i dziewczynek urodzonych w ostatnich godzinach w żaden sposób nie wpływa na płeć kolejnego noworodka.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mkrzempek 79.92 98.0%
montezuma 79.30 97.8%
montezuma 77.16 98.4%
mkrzempek 76.54 99.4%
bayaz 76.53 94.3%
montezuma 76.34 98.2%
mkrzempek 76.02 94.9%
bayaz 75.32 93.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
barto1 56.27 93.2%
luqa007 53.90 96.2%
luqa007 56.27 96.2%
luqa007 45.04 95.8%
luqa007 34.65 96.4%
mkrzempek 76.02 94.9%
mkrzempek 79.92 98.0%
barto1 55.12 96.4%