Przypadki i przyczyny 2 - Danie Kahneman

This quote was added by user55182
Kiedy stajemy przed koniecznością oceny przypadkowości zdarzeń autentycznie losowych, skłonność do myślenia przyczynowo-skutkowego naraża nas na poważne błędy. Weźmy płeć sześciorga dzieci, które kolejno rodzą się w jednym szpitalu. Kolejność narodzin chłopców (C) i dziewczynek (D) będzie oczywiście przypadkowa - poszczególne zdarzenia są od siebie niezależne, a płeć chłopców i dziewczynek urodzonych w ostatnich godzinach w żaden sposób nie wpływa na płeć kolejnego noworodka.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 87.97 99.8%
t0mekju1ce 83.23 98.8%
t0mekju1ce 82.87 99.2%
michal6271 80.70 97.0%
michal6271 80.53 96.2%
mkrzempek 79.92 98.0%
montezuma 79.63 98.0%
montezuma 79.30 97.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
kamil0301 56.34 96%
kamil0301 61.14 97.2%
t0mekju1ce 70.52 93.2%
bodzio 45.12 97.0%
tomtommmm 36.34 89.9%
t0mekju1ce 79.13 96.6%
kamil0301 51.74 95.2%
slord 24.24 94.7%