Triumf poglądu mechanistycznego - A. Einstein, L, Infeld

This quote was added by user55182
Można sobie wyobrazić ideał powieści sensacyjnej. Powieść taka przedstawia wszystkie istotne tropy i zmusza nas do zbudowania własnej teorii opisywanego przypadku. Uważnie śledząc tok akcji, dochodzimy do rozwiązania sami - tuż przed tym, nim na końcu książki ujawni je autor.

Train on this quote


Rate this quote:
4.1 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
z0miren 100.33 98.6%
montezuma 81.21 95.8%
montezuma 80.74 97.2%
mkrzempek 80.12 97.5%
mkrzempek 79.26 98.9%
montezuma 78.23 94.8%
montezuma 78.19 97.5%
mkrzempek 77.88 97.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
montezuma 75.65 97.5%
qwertyspeed 30.84 74.9%
luqa007 67.43 98.9%
luqa007 52.79 91.7%
mkrzempek 80.12 97.5%
mkrzempek 72.92 97.5%
mkrzempek 79.26 98.9%
mkrzempek 77.88 97.2%