Triumf poglądu mechanistycznego - A. Einstein, L, Infeld

This quote was added by user55182
Można sobie wyobrazić ideał powieści sensacyjnej. Powieść taka przedstawia wszystkie istotne tropy i zmusza nas do zbudowania własnej teorii opisywanego przypadku. Uważnie śledząc tok akcji, dochodzimy do rozwiązania sami - tuż przed tym, nim na końcu książki ujawni je autor.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 12 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
z0miren 100.33 98.6%
michal6271 91.17 98.6%
michal6271 90.43 95.8%
montezuma 89.29 97.9%
michal6271 84.83 100%
t0mekju1ce 84.76 97.5%
t0mekju1ce 84.70 98.9%
montezuma 83.96 97.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
xerpenta 68.81 97.2%
auranoth 52.74 89.3%
auranoth 50.63 91.1%
auranoth 56.80 92.9%
rejent 66.71 91.4%
auranoth 51.78 92.3%
auranoth 52.75 89.4%
auranoth 51.05 90.8%