Triumf poglądu mechanistycznego - A. Einstein, L, Infeld

This quote was added by user55182
Można sobie wyobrazić ideał powieści sensacyjnej. Powieść taka przedstawia wszystkie istotne tropy i zmusza nas do zbudowania własnej teorii opisywanego przypadku. Uważnie śledząc tok akcji, dochodzimy do rozwiązania sami - tuż przed tym, nim na końcu książki ujawni je autor.

Train on this quote


Rate this quote:
4.1 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
z0miren 100.33 98.6%
montezuma 89.29 97.9%
montezuma 83.96 97.2%
montezuma 83.78 96.5%
montezuma 81.21 95.8%
montezuma 80.74 97.2%
mkrzempek 80.12 97.5%
mkrzempek 79.26 98.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
user83229 75.42 95.2%
mdziecielski 52.84 95.8%
adr8688 65.63 97.9%
adr8688 65.47 95.2%
adr8688 53.85 91.7%
adr8688 56.74 96.8%
adr8688 45.89 93.2%
adr8688 50.09 96.2%