Wielka powieść sensacyjna - A. Einstein, L. Infeld

This quote was added by user55182
Czy można czytelnika takiej książki przyrównać do uczonych, którzy poprzez pokolenia trwają w poszukiwaniu rozwiązań tajemnic w księdze natury? Porównanie takie jest fałszywe i trzeba je będzie w dalszym ciągu zarzucić, ma ono jednak odrobinę uzasadnienia, które można rozszerzyć i zmodyfikować tak, by porównanie nasze należycie oddawało wysiłki nauki w dziele rozwiązywania zagadki wszechświata.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
tluszcz 93.96 98.5%
tluszcz 88.75 98.0%
montezuma 85.87 98.5%
montezuma 84.30 99.0%
montezuma 83.36 99.0%
montezuma 83.13 97.3%
montezuma 82.80 98.8%
mkrzempek 81.77 97.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
shinygarlic 52.68 91.7%
pl2137 39.12 93.0%
pl2137 38.59 95.0%
linctroll 69.62 96.6%
pl2137 35.82 92.8%
pl2137 34.66 95.2%
kilof13256 34.74 85.1%
wawa6609 36.38 95.2%