Wielka powieść sensacyjna - A. Einstein, L. Infeld

This quote was added by user55182
Czy można czytelnika takiej książki przyrównać do uczonych, którzy poprzez pokolenia trwają w poszukiwaniu rozwiązań tajemnic w księdze natury? Porównanie takie jest fałszywe i trzeba je będzie w dalszym ciągu zarzucić, ma ono jednak odrobinę uzasadnienia, które można rozszerzyć i zmodyfikować tak, by porównanie nasze należycie oddawało wysiłki nauki w dziele rozwiązywania zagadki wszechświata.

Train on this quote


Rate this quote:
3.4 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
tluszcz 93.96 98.5%
t0mekju1ce 86.52 97.5%
montezuma 85.87 98.5%
michal6271 85.48 96.1%
mkrzempek 81.77 97.5%
bayaz 78.28 96.8%
orzech 77.16 98.5%
c0il 75.09 96.1%
xkali 73.71 96.4%
barty82 72.80 92.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
ironherald 71.25 95.0%
g.galileo 60.22 90.9%
ironherald 72.73 96.8%
user508798 58.62 92.8%
user508798 64.49 95.9%
user508798 54.59 94.3%
user590931 47.26 92.8%
mattc 54.47 90.9%