Wielka powieść sensacyjna - A. Einstein, L. Infeld

This quote was added by user55182
Czy można czytelnika takiej książki przyrównać do uczonych, którzy poprzez pokolenia trwają w poszukiwaniu rozwiązań tajemnic w księdze natury? Porównanie takie jest fałszywe i trzeba je będzie w dalszym ciągu zarzucić, ma ono jednak odrobinę uzasadnienia, które można rozszerzyć i zmodyfikować tak, by porównanie nasze należycie oddawało wysiłki nauki w dziele rozwiązywania zagadki wszechświata.

Train on this quote


Rate this quote:
3.4 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
tluszcz 93.96 98.5%
tluszcz 88.75 98.0%
montezuma 85.87 98.5%
michal6271 85.48 96.1%
montezuma 84.30 99.0%
montezuma 83.36 99.0%
montezuma 83.13 97.3%
montezuma 82.80 98.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 72.61 98.3%
t0mekju1ce 72.01 94.7%
jmper 45.33 96.1%
pl2137 58.76 97.1%
user764612 17.40 87.4%
t0mekju1ce 75.41 95.4%
michal6271 81.48 95.4%
michal6271 81.92 95.2%