Koniec i początek - Wisława Szymborska

This quote was added by user55182
Po każdej wojnie ktoś musi posprzątać. Jaki taki porządek sam się przecież nie zrobi. Ktoś musi zepchnąć gruzy na pobocza dróg, żeby mogły przejechać wozy pełne trupów. Ktoś musi grzęznąć w szlamie i popiele, sprężynach kanap, drzazgach szkła i krwawych szmatach. Ktoś musi przywlec belkę do podparcia ściany, ktoś oszklić okno i osadzić drzwi na zawiasach.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 11 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jccsilver 78.81 92.4%
montezuma 74.88 97.0%
tluszcz 74.68 95.9%
montezuma 73.11 95.2%
montezuma 73.01 94.7%
montezuma 72.38 98.1%
smolin 71.77 91.5%
montezuma 71.69 96.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
bestibe 39.87 90.4%
bestibe 36.24 88.6%
bestibe 28.96 89.6%
pl2137 26.32 94.2%
kilof13256 39.51 85.7%
user654925 50.13 92.7%
user654925 45.93 89.5%
bertold42 37.12 93.0%