Kąpiel poranna - Tove Jansson

This quote was added by user55182
Był wczesny bardzo ciepły poranek lipcowy, w nocy padał deszcz. Nagie wzgórze parowało, ale mech i szczeliny w skale skąpane były w wilgoci i wszystkie kolory stały się bardziej intensywne. Koło werandy roślinność przypominała las monsunowy ukryty jeszcze w porannym cieniu. Rosły tam gęste złośliwe krzaki i kwiaty i babka bardzo musiała się wystrzegać, żeby ich nie połamać, gdy przesłaniając dłonią usta i cały czas bojąc się, by nie stracić równowagi, szukała zguby.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 10 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
c0il 86.96 95.3%
tluszcz 86.14 96.3%
montezuma 81.55 98.3%
montezuma 79.52 98.5%
montezuma 78.08 98.1%
montezuma 77.39 97.3%
montezuma 76.97 98.3%
user57822 76.49 94.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
baller_69_ 39.20 95.0%
jmper 32.71 98.1%
montezuma 81.55 98.3%
ohsnap21 39.57 87.8%
barto1 62.92 97.9%
mkrzempek 76.33 96.7%
mkrzempek 60.06 94.0%
c0il 86.96 95.3%