Prześniona rewolucja - Andrzej Leder

This quote was added by user55182
Ta bezradność zaś zawsze popychała do załatwiania sprawy łatwo - pogardą lub pochlebstwem. Istnieją bowiem dwa proste sposoby poradzenia sobie z istnieniem skrzywdzonych i pełnych gniewu. Pierwszy polega na pogardliwym piętnowaniu takich stanów ducha jak nienawiść czy chęć odwetu. Sposób ten zawsze był wybierany przez kręgi - nazwijmy to - liberalne.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
tluszcz 83.25 96.6%
montezuma 80.63 98.3%
montezuma 80.01 98.1%
montezuma 75.73 97.8%
mkrzempek 75.24 96.2%
tluszcz 75.21 97.0%
montezuma 74.67 97.8%
montezuma 74.56 97.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
florek 53.44 93.5%
florek 50.97 93.6%
florek 32.42 96.4%
florek 55.30 96.4%
krzysiekh 52.54 95.7%
user86073 47.52 96.7%
mr-kamyk 9.11 100%
barto1 60.81 95.4%