Problemem jest proces - Deborah Tannen

This quote was added by user55182
Zapewne nie jest ci obce uczucie, gdy spotykasz osobę po raz pierwszy i masz wrażenie, że znacie się przez całe życie. Wszystko idzie jak po maśle. Dobrze wiesz, o co jej chodzi, ona wie, do czego zmierzasz. Wiesz to, co ona. Twoje zdania mają idealnie zbieżny rytm z jej wypowiedziami. Czujesz się świetnie, wszystko robisz tak, jak trzeba. Masz wrażenie, że jej też jest fantastycznie.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
z0miren 99.48 94.0%
montezuma 91.00 98.7%
montezuma 89.98 98.0%
montezuma 89.83 98.0%
montezuma 89.71 99.0%
montezuma 89.61 99.7%
montezuma 89.18 97.7%
montezuma 88.23 97.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
gohm 30.24 98.0%
user654925 52.12 87.6%
gohm 19.75 87.6%
biacho 49.82 83.4%
koochan 66.38 94.4%
astrofobia 36.34 90.7%
greketrotny 80.02 91.5%
user654925 56.65 94.6%