Problemem jest proces - Deborah Tannen

This quote was added by user55182
Zapewne nie jest ci obce uczucie, gdy spotykasz osobę po raz pierwszy i masz wrażenie, że znacie się przez całe życie. Wszystko idzie jak po maśle. Dobrze wiesz, o co jej chodzi, ona wie, do czego zmierzasz. Wiesz to, co ona. Twoje zdania mają idealnie zbieżny rytm z jej wypowiedziami. Czujesz się świetnie, wszystko robisz tak, jak trzeba. Masz wrażenie, że jej też jest fantastycznie.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
z0miren 99.48 94.0%
montezuma 91.00 98.7%
montezuma 89.18 97.7%
montezuma 84.34 95.6%
montezuma 81.82 97.2%
user57822 81.47 97.2%
mmaa 81.45 98.7%
montezuma 81.39 96.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
senserv6 65.38 92.8%
user75575 38.37 93.5%
montezuma 84.34 95.6%
montezuma 89.18 97.7%
user802950 42.88 84.7%
maczeta5 32.05 88.0%
maczeta5 23.03 86.4%
montezuma 81.82 97.2%