Duch DM - Akceptacja 1 - William R. Miller, Stephen Rollnick

This quote was added by user55182
Rogers określał tę postawę jako niezaborczą życzliwość lub bezwarunkową akceptację. Jest to elementarne zaufanie - wiara, że osoba ta jest, w pewnym fundamentalnym sensie, godna zaufania. Był to według niego jeden z koniecznych i wystarczających warunków wystąpienia zmiany w terapii.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
fj00b 106.73 99.3%
bayaz 81.59 99.0%
montezuma 80.27 96.9%
montezuma 80.27 98.3%
montezuma 80.18 97.3%
montezuma 79.04 98.6%
mmaa 78.96 99.3%
montezuma 77.87 95.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
waszker 73.13 98.3%
user450014 29.90 93.1%
kaktyuss 73.79 93.1%
kamil0301 57.16 95.6%
mr-kamyk 33.66 96.6%
user654925 47.56 90.8%
user654925 59.49 97.3%
mishasha 40.05 89.3%