Utvandrarna - Vihelm Moberg

This quote was added by borui
Stundom gav han till högljudda rop under sina böner, så att folk i närheten skyndade till, i den tron att någon fara var på färde. Danjel kastade gårdens brännvinspanna på skrothögen; han upphörde icke bara att bränna och sälja brännvin, utan även att nyttja starka drycker, som icke mera bjöds i hans hus. Han brukade icke mer svordomar eller andra talesätt, som innefattade missbruk av Guds namn.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mafuso 100.97 97.8%
mafuso 100.34 98.0%
mafuso 98.88 98.5%
mafuso 98.07 97.5%
mafuso 97.07 97.6%
mafuso 96.29 98.5%
mafuso 94.57 97.3%
eindor 93.97 96.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
s_time 40.85 94.5%
s_time 44.07 97.3%
hyperspace2000 84.85 96.6%
onos 66.68 97.1%
frankfrallannilsson 90.79 96.4%
talludde 51.79 90.3%
yomakru 21.35 94.3%
frankfrallannilsson 89.46 99.5%