Pielgrzym - Terry Hayes

This quote was added by foxy
Ludzie mówią, że miłość jest słabością, ale mylą się: miłość to siła. W niemal każdym człowieku potrafi stłumić inne porywy: patriotyzm, ambicję, religię, wychowanie. A spośród wszystkich odmian miłości - tej epickiej i tej malutkiej, tej szlachetnej i tej prymitywnej - najsilniejsza jest ta, która łączy rodzica z dzieckiem.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 8 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 82.29 98.8%
montezuma 79.06 97.3%
montezuma 78.61 97.6%
montezuma 78.32 97.9%
mmaa 77.71 100%
bayaz 76.13 98.5%
marre 75.71 100%
bayaz 75.17 96.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
krzys01k 67.88 98.2%
user394605 56.09 91.9%
montezuma 79.06 97.3%
jmper 47.86 96.5%
luqa007 49.00 97.6%
luqa007 53.69 95.3%
luqa007 34.43 97.9%
user380322 44.78 92.1%