Pielgrzym - Terry Hayes

This quote was added by foxy
Ludzie mówią, że miłość jest słabością, ale mylą się: miłość to siła. W niemal każdym człowieku potrafi stłumić inne porywy: patriotyzm, ambicję, religię, wychowanie. A spośród wszystkich odmian miłości - tej epickiej i tej malutkiej, tej szlachetnej i tej prymitywnej - najsilniejsza jest ta, która łączy rodzica z dzieckiem.

Train on this quote


Rate this quote:
3.2 out of 5 based on 10 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 82.29 98.8%
montezuma 79.06 97.3%
montezuma 78.61 97.6%
montezuma 78.32 97.9%
mmaa 77.71 100%
bayaz 76.13 98.5%
marre 75.71 100%
bayaz 75.17 96.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
mr-kamyk 34.58 99.4%
ardis 63.51 97.6%
sasol 55.09 96.2%
user90808 40.06 91.9%
sasol 49.07 95.6%
mr-kamyk 33.22 98.5%
user90808 34.61 87.8%
bartek_nd 42.66 95.9%