Pielgrzym - Terry Hayes

This quote was added by foxy
Podczas poprzedniej podróży zdarzyło mi się odwiedzić Dżuddę, więc znałem układ miasta. Było warte polecenia właściwie tylko z jednego powodu: gdybyście chcieli kiedyś popełnić samobójstwo, ale nie mogli znaleźć w sobie dość odwagi, dwa dni w tym uroczym miejscu rozwiążą problem.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 12 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 88.60 99.6%
michal6271 85.42 97.2%
mkrzempek 85.38 99.6%
t0mekju1ce 83.11 96.9%
g.galileo 75.83 96.2%
xkali 75.45 98.6%
c0il 73.25 94.0%
senserv6 71.54 96.6%
user57822 69.17 94.6%
shmnr 68.77 94.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
ironherald 62.17 91.8%
g.galileo 75.83 96.2%
ironherald 66.09 95.6%
ironherald 63.51 94.9%
ironherald 63.60 94.6%
user508798 61.80 95.9%
user508798 59.33 95.9%
user508798 55.33 94.9%