Egzorcyzmy Dory Wilk - Aneta Jadowska

This quote was added by foxy
Miałam kiedyś sąsiadkę, która rozpowiadała, że takie jak ja, znaczy rudowłose, to tylko w burdelach pracują. Gdy wnerwiona uświadomiłam jej, że pracuję w policji, nie spasowała. Mówiła, że żadna przyzwoita dziewczyna nie poszłaby pracować z kryminalistami. Z takimi jak one nie wygrasz.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 9 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
c0il 96.03 99.3%
montezuma 92.55 99.7%
montezuma 88.64 99.0%
montezuma 84.48 99.7%
montezuma 83.74 97.9%
montezuma 83.66 97.3%
montezuma 82.21 97.9%
montezuma 81.67 96.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
luqa007 54.21 92.0%
megi 51.09 91.4%
montezuma 88.64 99.0%
montezuma 78.32 96.9%
montezuma 37.71 97.3%
slvco 36.66 96%
montezuma 92.55 99.7%
luqa007 54.67 93.8%