Egzorcyzmy Dory Wilk - Aneta Jadowska

This quote was added by foxy
Miałam kiedyś sąsiadkę, która rozpowiadała, że takie jak ja, znaczy rudowłose, to tylko w burdelach pracują. Gdy wnerwiona uświadomiłam jej, że pracuję w policji, nie spasowała. Mówiła, że żadna przyzwoita dziewczyna nie poszłaby pracować z kryminalistami. Z takimi jak one nie wygrasz.

Train on this quote


Rate this quote:
3.5 out of 5 based on 13 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
c0il 96.03 99.3%
montezuma 92.55 99.7%
montezuma 88.64 99.0%
montezuma 84.48 99.7%
montezuma 83.74 97.9%
montezuma 83.66 97.3%
montezuma 82.21 97.9%
montezuma 81.67 96.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
smileisthelight 47.84 94.7%
pl2137 45.52 96.0%
shinygarlic 57.22 98.3%
user97995 47.06 96.3%
user97995 43.30 94.1%
bestibe 47.75 96.3%
luqa007 46.37 93.5%
bestibe 44.21 92.6%