Egzorcyzmy Dory Wilk - Aneta Jadowska

This quote was added by foxy
Miałam kiedyś sąsiadkę, która rozpowiadała, że takie jak ja, znaczy rudowłose, to tylko w burdelach pracują. Gdy wnerwiona uświadomiłam jej, że pracuję w policji, nie spasowała. Mówiła, że żadna przyzwoita dziewczyna nie poszłaby pracować z kryminalistami. Z takimi jak one nie wygrasz.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 9 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
c0il 96.03 99.3%
montezuma 92.55 99.7%
montezuma 88.64 99.0%
montezuma 84.48 99.7%
montezuma 83.74 97.9%
montezuma 83.66 97.3%
montezuma 82.21 97.9%
montezuma 81.67 96.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
user450014 18.54 93.5%
user809602 13.62 92.3%
krzysiekh 57.45 100%
krzysiekh 50.72 100%
krzysiekh 54.90 99.0%
user86073 55.01 89.4%
user86073 47.75 95.3%
mr-kamyk 14.42 99.7%