Egzorcyzmy Dory Wilk - Aneta Jadowska

This quote was added by foxy
Miałam kiedyś sąsiadkę, która rozpowiadała, że takie jak ja, znaczy rudowłose, to tylko w burdelach pracują. Gdy wnerwiona uświadomiłam jej, że pracuję w policji, nie spasowała. Mówiła, że żadna przyzwoita dziewczyna nie poszłaby pracować z kryminalistami. Z takimi jak one nie wygrasz.

Train on this quote


Rate this quote:
3.4 out of 5 based on 14 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
c0il 96.03 99.3%
montezuma 92.55 99.7%
michal6271 91.46 98.3%
montezuma 88.64 99.0%
michal6271 88.38 96.0%
t0mekju1ce 85.36 99.0%
montezuma 84.48 99.7%
t0mekju1ce 84.32 100%

Recently for

Name WPM Accuracy
auranoth 57.68 93.5%
grzela 44.21 87.2%
auranoth 59.19 94.4%
auranoth 62.72 95.0%
auranoth 56.30 91.7%
auranoth 60.41 95.0%
auranoth 58.47 96.0%
auranoth 47.69 88%