Egzorcyzmy Dory Wilk - Aneta Jadowska

This quote was added by foxy
Miałam kiedyś sąsiadkę, która rozpowiadała, że takie jak ja, znaczy rudowłose, to tylko w burdelach pracują. Gdy wnerwiona uświadomiłam jej, że pracuję w policji, nie spasowała. Mówiła, że żadna przyzwoita dziewczyna nie poszłaby pracować z kryminalistami. Z takimi jak one nie wygrasz.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 13 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
c0il 96.03 99.3%
montezuma 92.55 99.7%
michal6271 91.46 98.3%
montezuma 88.64 99.0%
michal6271 88.38 96.0%
montezuma 84.48 99.7%
t0mekju1ce 84.32 100%
montezuma 83.74 97.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 84.32 100%
slord 24.05 94.4%
kondziu3216 53.32 94.7%
user654925 50.32 88.6%
michal6271 91.46 98.3%
yeegozaurus 52.65 96.6%
pl2137 61.86 97.9%
linctroll 79.04 97.6%