Albert Einstein

This quote fue agregado por justin0
Als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie het resultaat van een blind toeval zou zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en alle druklettertjes weer op de grond terecht komen in de voltooide en foutloze vorm van het woordenboek.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.8 out of 5 based on 8 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
user590498 129.83 98.9%
benbeern 119.97 98.9%
user590498 114.85 95.5%
basthijssen 93.73 98.2%
basthijssen 93.53 99.3%
floorvdp 93.15 98.6%
dvorakker 92.41 99.3%
basthijssen 91.94 97.9%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
user892912 62.58 90.9%
markstos 45.79 95.3%
user391790 72.34 91.5%
melijill 86.06 98.9%
sannedek 68.62 93.3%
user892912 67.22 93.3%
user892912 63.88 91.5%
qwerticplaza 52.38 86.8%