Puurheid van de taal - Hugo Claus

This quote fue agregado por jurgen
Ik ben absoluut tegen de puurheid van de taal. Als het iets wezenlijks meebrengt, moet je anglicismen, germanismen en gallicismen meteen cultiveren. Ik geloof niet in het uitgedunde, dat men voorhoudt als het enige Nederlands, ik irriteer me aan de Nederlandse overheersing.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
2.5 out of 5 based on 4 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
user590498 127.75 100%
user590498 116.04 98.2%
lieven93 90.48 96.8%
compizfox 87.55 91.9%
gertoperto 84.51 92.9%
lieven93 80.88 92.9%
user74374 80.62 95.5%
theloopylucas 77.31 97.1%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
user82606 46.18 89.0%
nevda441 69.71 96.5%
lieven93 90.48 96.8%
lieven93 80.88 92.9%
turris 41.86 92.0%
flipperdaddy 63.29 97.8%
909rat 36.18 85.9%
gosugoyangi 55.16 93.9%