Φρανσουά Ρενέ Ντε Σατομπριάν

This quote fue agregado por vspuppy
Πάντα οι άλλοι μας φαίνονται πιο ευτυχισμένοι από εμάς. Κι όμως, είναι παράξενο ότι ο άνθρωπος που πρόθυμα θα άλλαζε την κατάστασή του δεν θα συναινούσε σχεδόν ποτέ σε μια αλλαγή της προσωπικότητάς του.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 2 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
jorto574 87.70 96.7%
konstantinos 79.77 95.7%
jorto574 78.33 98.5%
iagerogiannis 76.28 97.6%
vspuppy 75.76 97.6%
jorto574 73.19 93.1%
panostis 72.32 95.3%
vspuppy 71.93 99.0%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
qwertygr 48.85 96.2%
jorjio8989 42.73 90.6%
user566407 54.15 94.0%
ssteiiaa 68.80 96.2%
jorjio8989 41.72 91.0%
jorjio8989 40.12 90.6%
jorjio8989 49.86 97.1%
jorjio8989 42.03 91.8%