Η τέχνη της ξε-μάθησης - Όσσο

This quote fue agregado por vspuppy
Δεν είσαι λάθος! Είναι απλώς το μοντέλο σου, ο τρόπος με τον οποίο έχεις μάθει να ζεις τη ζωή σου που είναι λάθος. Τα κίνητρα που έχεις μάθει και έχεις αποδεχθεί ως δικά σου, δεν είναι δικά σου, δεν ικανοποιούν το πεπρωμένο σου.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
btg1996 75.52 95.8%
user798535 75.51 99.6%
panostis 72.71 97.4%
iagerogiannis 72.43 97.4%
iagerogiannis 72.36 95.8%
btg1996 71.55 92.7%
vspuppy 70.73 93.4%
iagerogiannis 70.09 96.2%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
user566407 64.17 98.3%
user566407 51.84 93.4%
qwertygr 41.88 92.3%
qwertygr 47.80 97.9%
jorjio8989 48.00 91.6%
user798535 61.72 95.4%
ssteiiaa 62.36 92.7%
ssteiiaa 59.45 93.4%