Η σπουδαιότητα του τώρα - Όσσο

This quote fue agregado por vspuppy
Αυτό είναι το απλό μυστικό της ευτυχίας. Ό,τι και αν κάνεις, μην αφήσεις το παρελθόν να κατευθύνει το μυαλό σου. Μην αφήσεις το μέλλον να σε ενοχλήσει. Επειδή το παρελθόν δεν υπάρχει πια και το μέλλον δεν έχει φτάσει ακόμα. Η ζωή στις αναμνήσεις, η ζωή στην φαντασία, είναι ζωή στο μη υπαρξιακό.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
btg1996 77.27 97.0%
jorto574 74.74 95.5%
panostis 71.95 95.2%
iagerogiannis 71.60 97.7%
iagerogiannis 70.64 97.0%
vspuppy 70.23 95.8%
jimrp 69.81 96.1%
jimrp 69.07 99.3%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
jorjio8989 47.55 92.5%
user566407 54.49 95.2%
user566407 54.03 94.6%
tg72 54.33 94.2%
tg72 54.78 95.2%
user566407 54.50 95.8%
jorjio8989 49.32 92.8%
jorjio8989 50.58 95.8%