Μολιέρος

This quote fue agregado por vspuppy
Αν καθένας μας έχει περιβληθεί την ακεραιότητα, αν κάθε ψυχή είναι ακριβοδίκαια, ειλικρινής, ευγενική, οι άλλες αρετές μπορεί και να λείψουν, μιας και ο κύριος σκοπός τους είναι να μας κάνουν ν' αντέξουμε καρτερικά τις αδικίες των συνανθρώπων μας.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 2 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
jorto574 77.82 93.6%
jorto574 77.70 92.5%
btg1996 75.97 97.6%
jimrp 74.99 100%
iagerogiannis 74.14 95.7%
jimrp 72.56 97.7%
thefiretyper 71.45 90.8%
btg1996 70.98 92.9%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
jorjio8989 45.65 92.6%
jorjio8989 46.13 90.5%
qwertygr 46.05 94.3%
qwertygr 45.58 93.6%
qwertygr 41.99 94.3%
qwertygr 49.09 96.9%
jorjio8989 44.56 90.5%
user798535 55.56 94.0%