Op mijn sloffen 4 - Hans Dorrestijn

This quote fue agregado por mitsjka
Eindelijk bereikte ik de tabakswinkel, deed mijn bestelling en holde minachtend nagekeken terug naar huis. Thuisgekomen nam ik mij voor te stoppen met roken. Ik schopte de pantoffels uit, gaf ze nog een trap na en trok het kortelings aangeschafte paar western-laarzen aan. Hiermee ging ik stampend op de plavuizen heen en weer marcheren waarbij ik een soldatenlied zong. Telkens als ik langs de spiegel kwam, stond ik stil en salueerde, maar de hoge officier in de spiegel groette niet terug.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 4 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
wissam 97.96 97.4%
wissam 94.95 98.6%
dvorakker 91.99 97.4%
melijill 88.18 96.5%
basthijssen 88.11 97.2%
basthijssen 87.71 96.3%
cicero 86.74 96.1%
basthijssen 86.25 97.2%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
user499966 61.03 93.9%
user97263 54.54 96.1%
user533001 55.53 95.7%
user533001 63.20 97.2%
unreal939 55.23 96.9%
user533001 54.77 97.0%
mxarin 52.92 89.5%
user444398 50.31 94.3%