Op mijn sloffen 4 - Hans Dorrestijn

This quote fue agregado por mitsjka
Eindelijk bereikte ik de tabakswinkel, deed mijn bestelling en holde minachtend nagekeken terug naar huis. Thuisgekomen nam ik mij voor te stoppen met roken. Ik schopte de pantoffels uit, gaf ze nog een trap na en trok het kortelings aangeschafte paar western-laarzen aan. Hiermee ging ik stampend op de plavuizen heen en weer marcheren waarbij ik een soldatenlied zong. Telkens als ik langs de spiegel kwam, stond ik stil en salueerde, maar de hoge officier in de spiegel groette niet terug.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 4 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
wissam 97.96 97.4%
wissam 94.95 98.6%
dvorakker 91.99 97.4%
user316647 91.12 92.9%
melijill 88.18 96.5%
basthijssen 88.11 97.2%
basthijssen 87.71 96.3%
cicero 86.74 96.1%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
tov3n 47.58 88.1%
tov3n 43.50 85.7%
tov3n 42.37 86.3%
skilzz 48.81 95.2%
skilzz 45.65 93.2%
user105081 21.06 89.8%
user892912 73.77 95.9%
user103216 41.01 91.2%