Jonathan Livingston Zeemeeuw 1 - Richard Bach

This quote fue agregado por mitsjka
Iedereen weet dat zeemeeuwen nooit een fout maken, nooit hun snelheid kwijtraken. Zo traag worden dat je valt is voor een meeuw iets lelijks, het is onwaardig. Maar Jonathan Livingston Zeemeeuw boog zijn vleugels opnieuw in die onhoudbaar moeilijke stand, vloog langzamer, langzamer - tuimelde opnieuw naar beneden, schaamteloos, en opnieuw - hij was geen gewone vogel.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
dvorakker 89.98 98.9%
dvorakker 83.38 97.6%
jpvloeimans 81.40 95.4%
ferryfast 78.62 94.6%
ferryfast 77.04 95.1%
alessia0607 75.81 95.4%
koochan 73.66 96.3%
koochan 72.07 97.4%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
jpvloeimans 81.40 95.4%
koochan 73.66 96.3%
koochan 72.07 97.4%
909rat 48.25 86.0%
nevda441 59.90 92.9%
909rat 54.09 94.4%
arteries 40.99 94.6%
gosugoyangi 53.06 93.2%