Flaneren - Pierre Sansot

This quote fue agregado por mitsjka
Flaneren is niet de tijd opschorten maar zich eraan aanpassen zonder dat hij ons opjaagt. Het houdt in dat we beschikbaar zijn en uiteindelijk dat we de wereld niet meer aan onze wil willen onderwerpen. Over de goederen laten we onze blik dwalen zonder per se het verlangen te koesteren ze te kopen. De gezichten bekijken we onopvallend en we proberen niet de aandacht van de mensen te trekken. Vrijuit, langzaam lopen in een gehaaste stad, slechts waarde hechten aan het wonder van het moment zelf.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.5 out of 5 based on 9 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
wissam 112.19 98.6%
wissam 100.77 97.8%
pisum18 96.07 97.1%
basthijssen 91.53 98.2%
dvorakker 90.98 97.3%
dvorakker 90.37 96.9%
erikvdplas 89.83 93.3%
basthijssen 88.93 96.5%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
basthijssen 91.53 98.2%
basthijssen 82.14 95.6%
melijill 57.90 93.5%
basthijssen 86.94 96.9%
melijill 81.84 95.4%
basthijssen 77.93 95.4%
basthijssen 80.12 95.6%
basthijssen 77.75 95.8%