Flaneren - Pierre Sansot

This quote fue agregado por mitsjka
Flaneren is niet de tijd opschorten maar zich eraan aanpassen zonder dat hij ons opjaagt. Het houdt in dat we beschikbaar zijn en uiteindelijk dat we de wereld niet meer aan onze wil willen onderwerpen. Over de goederen laten we onze blik dwalen zonder per se het verlangen te koesteren ze te kopen. De gezichten bekijken we onopvallend en we proberen niet de aandacht van de mensen te trekken. Vrijuit, langzaam lopen in een gehaaste stad, slechts waarde hechten aan het wonder van het moment zelf.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.5 out of 5 based on 11 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
wissam 112.19 98.6%
wissam 100.77 97.8%
melijill 97.60 97.7%
pisum18 96.07 97.1%
basthijssen 94.80 96.3%
basthijssen 94.76 99.2%
basthijssen 92.43 97.1%
basthijssen 91.53 98.2%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
yani 58.67 90.4%
typing_home 80.67 93.6%
matrixx 69.14 93.1%
matrixx 71.54 93.8%
hart 38.98 90.2%
typecast_1 33.13 98.0%
matrixx 67.41 96.2%
typecast_1 37.52 97.8%