Ooit en te mimmer 35 - Roald Dahl

This quote fue agregado por mitsjka
In de dagen van de Slag om Engeland waren de piloten niet in hun normale doen. Ze waren overgevoelig, onrustig, en geprikkeld bij het minste of geringste. Ze waren snel in hun bewegingen en ogen leken nooit stil te staan. Ze vertoonden alle kenmerken van kleine, in het wild levende dieren die voortdurend leven onder de dreiging te worden besprongen door andere, grotere dieren: vlugge, schichtige bewegingen, heen en weer flitsende ogen en een luisterende blik.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
2.9 out of 5 based on 3 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
wissam 95.22 97.3%
dvorakker 91.95 97.7%
dvorakker 85.26 97.1%
massim 82.12 97.3%
massim 81.52 96.7%
lieven93 78.55 92.8%
foxwell_1454 57.44 93%
myself 56.81 97.3%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
clocktrotter 50.40 95.9%
laboristo 51.66 95.5%
nevda441 41.51 96.1%
lieven93 78.55 92.8%
turris 26.96 97.5%
myself 56.81 97.3%
909rat 48.89 89.0%
909rat 44.67 89.8%