Ooit en te mimmer 35 - Roald Dahl

This quote fue agregado por mitsjka
In de dagen van de Slag om Engeland waren de piloten niet in hun normale doen. Ze waren overgevoelig, onrustig, en geprikkeld bij het minste of geringste. Ze waren snel in hun bewegingen en ogen leken nooit stil te staan. Ze vertoonden alle kenmerken van kleine, in het wild levende dieren die voortdurend leven onder de dreiging te worden besprongen door andere, grotere dieren: vlugge, schichtige bewegingen, heen en weer flitsende ogen en een luisterende blik.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.5 out of 5 based on 6 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
wissam 95.22 97.3%
dvorakker 91.95 97.7%
melijill 90.56 97.9%
basthijssen 90.44 96.9%
melijill 86.71 97.7%
basthijssen 86.21 97.1%
basthijssen 85.68 95.5%
basthijssen 85.67 97.1%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
saintpain 65.12 95.9%
user104213 39.91 87.3%
user990044 64.52 98.9%
user103216 44.31 94.9%
yani 67.03 94.3%
yani 71.54 93.9%
typing_home 70.51 90.6%
digits 55.19 95.9%