Ooit en te mimmer 36 - Roald Dahl

This quote fue agregado por mitsjka
Dit alles kwam niet enkel door het simpele feit dat ze een gevaarlijke strijd uitvochten tegen een superieure vijand. Het lag iets ingewikkelder en subtieler. Het had te maken met het vliegen zelf, met vliegen om te vechten, het van de grond loskomen en weggaan van de natuurlijke omgeving, met alleen zijn hoog in de lucht, met reizen met hoge snelheden, en met je zo snel verplaatsen dat soms de tijd zelf niet meer leek te bestaan en de ruimte iets kleins en meetbaars werd.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.8 out of 5 based on 5 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
ribzors 138.32 98.2%
pisum18 103.65 99.4%
basthijssen 101.54 97.9%
basthijssen 98.10 97.5%
basthijssen 94.28 97.5%
melijill 91.83 96.4%
basthijssen 91.59 96.4%
basthijssen 91.40 95.4%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
skilzz 58.47 94.3%
skilzz 55.08 94.3%
tov3n 51.00 90.3%
skilzz 49.91 93.7%
tov3n 51.18 84.4%
tov3n 52.68 86.9%
user990044 70.39 99.8%
user295615 44.58 90.4%