Ooit en te mimmer 37 - Roald Dahl

This quote fue agregado por mitsjka
Het was zeker dat het vliegen en vechten op grote hoogte en de voortdurende snelle beweging door de lucht bij de piloten leidde tot een uiterst bewustzijn en een extreme gevoeligheid. Het minste stootje, de enkele zweem van een gerucht kon hen uit hun evenwicht brengen. Ze lieten daar niets van merken; een vreemde zou niets vermoeden, maar als je een van hen was en in hun gezelschap, dan wist je het.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.8 out of 5 based on 5 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
user316647 97.96 96.2%
basthijssen 95.12 98.1%
basthijssen 93.19 96.4%
basthijssen 90.85 96.2%
pisum18 89.22 99.3%
melijill 89.06 96.4%
dvorakker 88.01 93.3%
wissam 87.89 95.1%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
saintpain 63.70 94.4%
user990044 66.75 100%
user990044 61.20 99.5%
user295615 55.31 93.3%
user295615 47.71 91.6%
digits 57.26 98.8%
hahaimkindabadatthis 30.90 92.9%
matrixx 68.53 95.4%